دیار کهن بهار آزادی نزدیک است


 

نام آفریدگار آزادی
 
سرزمین کهن ما ایران در زمانه و روزگاری بسر میبرد که در تاریخ کهن خودبارها این حالت را تجربه کرده و مردمانش طعم آن را چشیده اند . بانگریستنی نیک در گذشته سرزمینمان و مقایسه آن با روزهای کنونی میبینیم کهشباهتهایی بسیار با هم دارند . روزهای هجوم بیگانگان به خاک پرگهر ایرانزمین روزهایی که آزادیخواهان یا در بند بودند و یا در نهن و گریز و یااینکه در خون خود خفته . روزگاری که گذران زندگی در اندازه روزمره برایمردم ایران زمین سخت و دشوارتر از هر زمان دیگر بود چرا که عده ای بی دینو ناجوانمرد برای آسایش و عیش و نوش خود و اطرافیان احتیاجات مردم رابگونه ای انبار کرده تا با قیمتی بالاتر و سود بیشتر به مردم بفروشند ودولتها نیز همراه وهم کیسه این ناجوانمردان بودند . زمانه ما زمانه ای درگذشته دور را بیاد می آورد که دشمنان بیگانه به خاکمان هجوم آورده بودندو میخواستند که نام ایران و ایرانی را از دفتر روزگار پاک کرده و آیین بیریشه خود را جایگزین آیین پاک ایرانیان نمایند اما بی خبر از وجود دلاورانو پهلوانان جان برکف این سرزمین بودند . در آن روزگار شهر به شهر و دژ بهدژ پیش آمدند تا به این پهلوانان رسیدند اما خود را برخلاف دیگر سرزمینهابا اراده هایی پولادین مواجه دیدند . مردانی که وعده دارایی و آسایش دنیافریبشان نمیداد و آزادی و جوانمردی را بیش از هر سرمایه ای در دنیاخواهان بودند . کسانی که با کم بودن تعداد و نفرات و سختی کار و کمبودامکانات مردانه ایستادگی کردند و اگر نبود خیانت افرادی بزدل و خودفروخته هرگز دشمن توان شکست ایشان را نمی یافت . شکستی که  بیشر بهپیروزی شیرین شباهت داشت چرا که دشمن را در رسیدن به هدفش ناکام گذاشت .هدف دشمن شکستن ایران و ایرانی بود در حالیکه سربازان دلاور و سرارشجاعشان مردانه و تا آخرین نفس از خاک پاک ایران دفاع کردند . امروز همآن دلاور مردان دلیر و هم آن دشمنان و هم آن مردمی که دلاوران را بخاطرایستادگیشان سرزنش کرده و کارشان را بیهوده میخواندند و هم آن خیانتپیشگانی که تا ابد داغ ننگ بر پیشانی دارند از این دنیا رفته و باید درپیشگاه ایزد یکتا پاسخگو باشند . از ایشان یاد و خاطره ای باقیست کهمردمان این روزگار میخوانند و بازگو میکنند و خود بنگرید یاد کردن از چهکسانی بهتر و شیرینتر مینماید . امروز دشمنان بیگانه و بیگانه پرست درلباس و ظاهر دوست ترین و خیر خواهان ایران و ایرانی با سلاح برنده دین وبنام آیین پاک اما بکام و برای خوشنودی خوی شیطانی خود به خاک این سرزمینیورش آورده و جای جای آنرا بنام خود ثبت میکنند و مردمان را به آنچه خودمیخواهند و میپسندند و نه خدای تعالی وا میدارند اما هنوز ریشه جوانمردیو دلاوری در این سرزمین نخشکیده و مردان پاک و پاک اندیش و نیکخواه همهنمرده اند . بدانید که دشمن به پای آخرین دژهای این سرزمین رسیده و باتمام توان بدنبال شکستن آن و تسلیم این جوانمردان است اما غافل از آن است که اینجوانمردان پاکدین آیین مقدس را براستی فرا گرفته و درک نموده اند و بابزرگان و پیشوایان پاک ، مهری استوار در سینه دارند هم آنانی که هرگز دربرابر ستم جور پیشگان سر فرود نیاورده و جان و مال خود را فدای آزادی ورهایی خود و دیگر مردمان نمودند و نام و آوازه بلندشان تا همیشه تاریخباقیست .جوانمردان دلاور این سرزمین از آخرین دژهای ایران با این سرمایه هایی کهاز بزرگان به میراث دارند مردانه پاسداری میکنند و با شکستن دشمن اهریمنیاز بلندای همین دژها آوای رهایی نیک و آزادی ایران و ایرانیان را سر دادهو بر دشمنان هجوم می آورند تا بار دیگر اراده پولادین خود را با شکستندشمنان به ایشان تحمیل کنند . بهار آزادی نزدیک است
Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

1 نظرات

  1. باسلام
    انشالله بزودی به پا میخیزیم واهریمنان را به ذلت وخواری میکشانیم وانروز زیاد دیر نیست بلکه خیلی نزدیک هست

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر